กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

 • 11/08/2560 - cpnrf:
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
 • 11/08/2560 - cpnrf:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
 • 11/08/2560 - cpnrf:
 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
 • 11/08/2560 - cpncg:
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
 • 11/08/2560 - cpncg:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
 • 11/08/2560 - cpncg:
 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)

ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน

.
หน่วย : บาท
 
เปลี่ยนแปลง%

SET