กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

 • 20/10/2560 - tgrowth:
 • แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท ครั้งที่ 1/2560 และแจ้งรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการแปลงสภาพกองทุนรวม (มติของกองทุนรวมและกองทรัสต์) (ปรับ Template)
 • 19/10/2560 - tgrowth:
 • แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท ครั้งที่ 1/2560 และแจ้งรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการแปลงสภาพกองทุนรวม (มติของกองทุนรวมและกองทรัสต์)
 • 16/10/2560 - dif:
 • แจ้งการลาออกของกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
 • 16/10/2560 - dif:
 • เผยแพร่รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนฯ จะลงทุนเพิ่มเติม
 • 10/10/2560 - tgrowth:
 • แก้ไขรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับทรัสตีและกลุ่มบุคคลเดียวกัน (TGROWTH)
 • 10/10/2560 - dif:
 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน เรื่อง การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม การเพิ่มทุน และการแก้ไขสัญญาจัดหาผลประโยชน์เพิ่มเติม และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้เข้าประชุมครั้งที่1/2560 (เพิ่มเติมข้อมูล)

ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน

.
หน่วย : บาท
 
เปลี่ยนแปลง%

SET