กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

 • 22/03/2560 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 28 ก.พ. 2560
 • 28/02/2560 - cpncg:
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 (แก้ไข PDF ไฟล์ภาษาอังกฤษ)
 • 28/02/2560 - cpnrf:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
 • 28/02/2560 - cpnrf:
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
 • 28/02/2560 - cpnrf:
 • งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
 • 28/02/2560 - cpncg:
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559

ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน

.
หน่วย : บาท
 
เปลี่ยนแปลง%

SET