กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

 • 28/04/2560 - cpncg:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 มี.ค. 2560
 • 28/04/2560 - cpnrf:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 มี.ค. 2560
 • 27/04/2560 - dif:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล DIF Q1/2560
 • 27/04/2560 - popf:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล POPF Q1/2560
 • 27/04/2560 - popf:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 มี.ค. 2560
 • 27/04/2560 - tgrowth:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล TGROWTH Q1/2560

ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน

.
หน่วย : บาท
 
เปลี่ยนแปลง%

SET