กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

 • 22/06/2560 - popf:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 พ.ค. 2560
 • 22/06/2560 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 พ.ค. 2560
 • 29/05/2560 - cpnrf:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 25 อันดับ
 • 29/05/2560 - cpncg:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
 • 26/05/2560 - tgrowth:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 เม.ย. 2560
 • 26/05/2560 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 เม.ย. 2560

ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน

.
หน่วย : บาท
 
เปลี่ยนแปลง%

SET