• 25/08/2564 - dif:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 13 สิงหาคม 2564
 • 25/08/2564 - popf:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
 • 25/08/2564 - cpncg:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
 • 13/08/2564 - dif:
 • รายละเอียดทรัพย์สิน
 • 13/08/2564 - cpncg:
 • รายละเอียดทรัพย์สิน
 • 13/08/2564 - popf:
 • รายละเอียดทรัพย์สิน
 • 13/08/2564 - cpncg:
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
 • 13/08/2564 - cpncg:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
 • 13/08/2564 - cpncg:
 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
 • 13/08/2564 - cpncg:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 มิ.ย. 2564
 • 13/08/2564 - popf:
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
 • 13/08/2564 - dif:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
 • 13/08/2564 - dif:
 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
 • 13/08/2564 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 มิ.ย. 2564
 • 13/08/2564 - popf:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 มิ.ย. 2564
 • 13/08/2564 - popf:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
 • 13/08/2564 - popf:
 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
 • 29/07/2564 - cpncg:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล CPNCG Q2/2564
 • 29/07/2564 - popf:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล POPF Q2/2564
 • 29/07/2564 - dif:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล DIF Q2/2564
 • 18/06/2564 - dif:
 • การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำปี 2564
 • 25/05/2564 - dif:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
 • 25/05/2564 - cpncg:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
 • 25/05/2564 - popf:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
 • 14/05/2564 - cpncg:
 • แจ้งการเผยแพร่เอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ประจำปี 2563