• 13/05/2565 - popf:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)
 • 13/05/2565 - cpncg:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 มี.ค. 2565
 • 13/05/2565 - cpncg:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
 • 13/05/2565 - cpncg:
 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
 • 13/05/2565 - popf:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
 • 13/05/2565 - popf:
 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
 • 13/05/2565 - popf:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 มี.ค. 2565
 • 13/05/2565 - dif:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
 • 13/05/2565 - dif:
 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
 • 13/05/2565 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 มี.ค. 2565
 • 13/05/2565 - dif:
 • รายละเอียดทรัพย์สิน
 • 13/05/2565 - cpncg:
 • รายละเอียดทรัพย์สิน
 • 13/05/2565 - popf:
 • รายละเอียดทรัพย์สิน
 • 11/05/2565 - popf:
 • แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2565
 • 09/05/2565 - dif:
 • แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2565
 • 06/05/2565 - cpncg:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล CPNCG Q1/2565
 • 05/05/2565 - dif:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล DIF Q1/2565
 • 05/05/2565 - popf:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล POPF Q1/2565
 • 05/05/2565 - cpncg:
 • แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2565
 • 27/04/2565 - popf:
 • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม POPF ประจำปี 2565
 • 25/04/2565 - dif:
 • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565
 • 21/04/2565 - cpncg:
 • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565
 • 04/04/2565 - popf:
 • แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
 • 04/04/2565 - dif:
 • แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565
 • 31/03/2565 - cpncg:
 • แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565