• 12/01/2565 - dif:
 • การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจำปี 2565
 • 12/01/2565 - cpncg:
 • การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจำปี 2565
 • 12/01/2565 - popf:
 • การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจำปี 2565 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF)
 • 26/11/2564 - cpncg:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
 • 26/11/2564 - popf:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
 • 26/11/2564 - dif:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
 • 12/11/2564 - cpncg:
 • รายละเอียดทรัพย์สิน
 • 12/11/2564 - dif:
 • รายละเอียดทรัพย์สิน
 • 12/11/2564 - cpncg:
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
 • 12/11/2564 - cpncg:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
 • 12/11/2564 - cpncg:
 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
 • 12/11/2564 - cpncg:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 ก.ย. 2564
 • 12/11/2564 - popf:
 • รายละเอียดทรัพย์สิน
 • 12/11/2564 - popf:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
 • 12/11/2564 - popf:
 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
 • 12/11/2564 - popf:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 ก.ย. 2564
 • 12/11/2564 - dif:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
 • 12/11/2564 - dif:
 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
 • 12/11/2564 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 ก.ย. 2564
 • 03/11/2564 - cpncg:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล CPNCG Q3/2564 (แก้ไข)
 • 03/11/2564 - cpncg:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล CPNCG Q3/2564
 • 01/11/2564 - popf:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล POPF Q3/2564
 • 01/11/2564 - dif:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล DIF Q3/2564
 • 30/09/2564 - cpncg:
 • แจ้งข้อมูลโครงการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ โครงการอาคารสำนักงาน ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
 • 25/08/2564 - dif:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 13 สิงหาคม 2564
 • 12/01/2565 - cpncg:
 • การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจำปี 2565
 • 26/11/2564 - cpncg:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
 • 12/11/2564 - cpncg:
 • รายละเอียดทรัพย์สิน
 • 12/11/2564 - cpncg:
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
 • 12/11/2564 - cpncg:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
 • 12/11/2564 - cpncg:
 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
 • 12/11/2564 - cpncg:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 ก.ย. 2564
 • 03/11/2564 - cpncg:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล CPNCG Q3/2564 (แก้ไข)
 • 03/11/2564 - cpncg:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล CPNCG Q3/2564
 • 30/09/2564 - cpncg:
 • แจ้งข้อมูลโครงการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ โครงการอาคารสำนักงาน ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์